Ученическа изложба на тема "Аз съм архитект"


Изложба на тема „Аз съм архитект“ беше направена в ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД от учениците от 9б клас. Задачата беше поставена в часа по математика от техния преподавател д-р Паунка Йорданова и изпълнението й протече в три етапа.

Първи етап се състоя в това да се изготви макет от материали, подбрани от всеки ученик индивидуално (дърво, пластилин, картон, фибран и др.), на мост, тунел или рампа за скейтборд, в който учениците да включат параболичната крива на квадратната функция и прави линии (линейна функция) . Макетът трябваше да бъде вписан в естествената му среда – трева, дървета, река, превозни средства, хора.

Във втория етап учениците трябваше да направят снимка в подходяща перспектива на своя модел, след което с помощта на динамични програми за чертане да построят координатна система и да изведат уравненията на правите и кривите линии от макета.

Третият етап се състоеше в това да се изготви подходяща презентация на проекта.

Проектите имат за цел да покажат практическата  приложимост на математиката в реалния живот. Изготвянето им допринесе за подобряване на мотивацията за работа на учениците от 9б клас и спомогна за тяхното личностно развитие като граждани на света.

Всеки проект беше оценен по критериите за оценка на международната програма MYP IB, чието съчетаване с националните програми за обучение в девети и десети клас е амбициозната академична цел на ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД като иновативно училище, заемащо водещо място в класациите за качествено образование в страната.