Обща информация

Прием

Американски Колеж Аркус ® приема ученици след седми клас без ограничение по отношение на пол, националност, етническа, социална или религиозна принадлежност. Изскването е те да имат среден успех от удостоверението за завършен VІІ клас не по-нисък от Много добър /4.50/. Кандидатстващите ученици се явяват на пролетните състезания и/или на приемния изпит, чиято цел е да проверят тяхното образователно развитие. Класирането на кандидатите се осъществява само въз основа на резултатите от пролетните състезания и/или приемния изпит. Момчето и момичето, постигнали най-висок резултат на приемния изпит, постъпват в колежа със стипендия, която покрива пълната такса за обучение. Те могат да запазят тази стипендия за целия 5-годишен период на обучение само ако поддържат успех не по-нисък от Отличен /5.50/ за всеки учебен срок. 

Училището приема 60 ученици. 40 ученици се приемат в профилите "Чужди езици" и "Софтуерни и хардуерни науки". Те заплащат годишна такса в размер на 2500 евро. 20 ученици се приемат в профил "Машинен техник". Тяхното обучение е субсидирано 100% и те не заплащат годишна такса обучение за първата година и за следващите четири, ако успехът им е минимум Добър (3,50) в края на предходната година.
Кандидати, постигнали еднакъв общ брой точки на теста от приемния изпит, се приемат с предимство пред учениците, класирани в резервите, и за сметка на местата, отпуснати за тях.

*Учениците пълни сираци, които положат успешно приемния изпит, получават стипендия, покриваща 100% от тяхната такса за обучение. Те могат да запазят тази стипендия по време на цялото си обучение в колежа, ако поддържат годишен успех не по-нисък от Добър 4.50. Учениците полусираци, които положат успешно приемния изпит, получават стипендия, покриваща 50% от тяхната такса за обучение. Условията за запазване на стипендията са същите като горепосочените. 

Приемен изпит

Приемният изпит се състои от две части:

  1. Тест (1 час и 45 мин.)
  2. Съчинение (Есе – 30 мин.)

Тестът включва четири раздела, които могат да съдържат езикови, математически и логически задачи. Всеки от първите три раздела се състои от 25 въпроса и времето за работа за всеки един от тях е 25 минути. Четвъртият раздел съдържа три математически задачи за пълно решаване в рамките на 30 минути. Правилното решение на задачите от четвърти раздел носи 30 точки.


Съчинението е вторият важен компонент от приемния изпит в Американски Колеж Аркус ®. В рамките на 30 минути кандидатите трябва да напишат текст по зададена тема, която не е базирана върху произведение или автор, изучавани в училище. Съчинението се оценява по следните критерии:

  1. Умения за аргументиране на личната позиция по темата
  2. Умения за композиране и структуриране на текст
  3. Умения за графично оформяне на текст
  4. Умения за стилова уместност на изказа
  5. Умения за езиково оформяне на текст

Съчиненията се проверяват от двама специалисти и в случай, че в техните оценки има разлика от пет точки, арбитър поставя крайната оценка. Максималният резултат за съчинението е 25 точки.

Максималният резултат за двете части на приемния изпит е 130 точки.

Учениците могат да запазят стипендията си през целия 5-годишен период на обучение само ако поддържат успех не по-нисък от Отличен 5.50 за всеки учебен срок.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ

Статут на чуждестранни ученици имат всички, които не са завършили VІІ клас в българско училище или са учили в международно училище до този момент.

Чуждестранни ученици, които желаят да постъпят в Американски Колеж Аркус ®, трябва да се свържат с директора или с помощник-директора. Всички чуждестранни ученици, за които английският език не е майчин, трябва да се явят на изпит, за да удостоверят, че нивото, на което владеят езика, позволява обучението да се извършва на английски език. Чуждестранните ученици се освобождават от изпит по английски език, ако вече са издържали един от следните международни изпити: FCE, CAE, CPE или SAT.

При записването си в Американски Колеж Аркус ® чуждестранните ученици трябва да представят всички необходими документи, които се изискват от МОМН за прием на ученици в държавните и общински училища:

  1. Заявление до директора
  2. Документ от МОН на РБ за приравняване и признаване на завършен клас.

Класиралите се ученици получават правото да се обучават в Американски Колеж Аркус ®, без да се явяват на приемния изпит на колежа. Те трябва да имат оценка от първия учебен срок не по-ниска от Мн. добър 5 по български език и литература, математика и чужд език.