Обща информация

Прием

Американски Колеж Аркус ® приема ученици след седми клас без ограничение по отношение на пол, националност, етническа, социална или религиозна принадлежност. Изискването е те да имат среден успех от първия учебен срок в годината, когато кандидатстват, не по-нисък от много добър /4.50/. Кандидатстващите ученици се явяват на приемния изпит, чиято цел е да провери тяхното образователно развитие. Класирането на кандидатите се осъществява само въз основа на резултатите от приемния изпит. 

Училището приема ученици за профилирана и професионална подготовка. 60 ученици се приемат в профилите "Чужди езици", "Софтуерни и хардуерни науки", "Природни науки". Те заплащат годишна такса в размер на 1800 евро. Училището се задължава да обучава безплатно 20% от класираните и записани ученици в гореупоменатите профили.

Критерият за класиране за квотата от 20% безплатно обучение за профилирана подготовка са най-висок среден успех в проценти от трите модула на приемния изпит /анлийски език, БЕЛ и математика/. При класирането се прилагат условията, заложени в чл.10, ал.4 от ЗПУО.

Учениците, които се обучават безплатно /са част от квотата от 20%/, могат да запазят тази възможност при условие, че в края на годината имат минимален успех много добър /5.25/. Ако техният успех е под установения минимум, безплатното обучение се прехвърля на ученика с най-висок успех от випуска, извън квотата от 20%.

20 ученици се приемат в профил "Машинен техник", дуално обучение. Тяхното обучение е субсидирано 100% от Аркус АД и Армако индъстри АД и те не заплащат годишна такса обучение за първата година и за следващите четири, ако успехът им е минимум добър (3.50) в края на предходната година. 

Кандидати, постигнали еднакъв резултат в проценти от приемния изпит, се приемат с предимство пред учениците, класирани в резервите, и за сметка на местата, отпуснати за тях.

Американски колеж Аркус може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум много добър /4.50/ по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 2300 евро.

Приемен изпит

Приемният изпит се състои от три модула, които се провеждат в три последователни дни, както следва:

Първи модул: Английски език 

Изпитът по английски език се състои от четири компонента с общо времетраене от 180 минути, както следва:

- Първи компонент: слушане с разбиране – с максимален резултат 15 точки;

- Втори компонент: четене с разбиране –  с максимален резултат 25 точки;

- Трети компонент: употреба на езика – с максимален резултат 40 точки;

- Четвърти компонент:  писмена задача – с максимален резултат 20 точки.

Максималният брой точки от всички компоненти е 100. Получените точки от кандидата се равняват на оценката му в проценти.

Забележка! Трудността на изпита ще е съобразена с изискванията на приетата обща Европейска езикова рамка за ниво В1.

Втори модул: Български език и литература 

Изпитът по БЕЛ се състои от три компонента с общо времетраене 80 минути, както следва:

- Първи компонент – състои се от 25 тестови въпроса от затворен тип върху непознат текст, ориентирани към функционалната четивна грамотност на учениците и практическото приложение на знанията за езиковите норми - с максимален резултат 25 точки;

- Втори компонент - състои се от 25 тестови въпроса от затворен и отворен тип върху цялото учебно съдържание по български език от 5., 6. и 7. клас - с максимален резултат 25 точки;

- Трети компонент – създаване на писмен аргументативен текст по житейски проблем в рамките на  30 минути. Максимален резултат – 25 точки.

Максималният брой точки от първи, втори и трети компонент е 75. Окончателният резултат се определя в проценти, получени, като се раздели броят на получените точки на 75. 

Трети модул: Математика 

Приемният изпит по математика се състои от два компонента с общо времетраене 105 минути, както следва:

- Първи компонент – 25 задачи с избираем отговор. За всяка от задачите са зададени пет възможни отговора, като само един от тях е верен. Времето за работа по тази част е 75 минути. Максималният брой точки е 25.

- Втори компонент – 3 задачи за цялостно решаване. Решението на всяка от задачите трябва да бъде подробно описано от учениците. Времето за работа по тази част е 30 минути. Максималният брой точки е 30.

Максималният брой точки от първи и втори компонент е 55. Окончателният резултат се определя в проценти, получени, като се раздели броят на получените точки на 55. 

Повече информация за съдържанието на приемния изпит и критериите за оценка седмокласниците ще получат на подготвителния курс на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ

Статут на чуждестранни ученици имат всички, които не са завършили VІІ клас в българско училище или са учили в международно училище до този момент.

Чуждестранни ученици, които желаят да постъпят в Американски Колеж Аркус ®, трябва да се свържат с директора или с помощник-директора. Всички чуждестранни ученици, за които английският език не е майчин, трябва да се явят на изпит, за да удостоверят, че нивото, на което владеят езика, позволява обучението да се извършва на английски език. Чуждестранните ученици се освобождават от изпит по английски език, ако вече са издържали един от следните международни изпити: FCE, CAE, CPE или SAT.

При записването си в Американски Колеж Аркус ® чуждестранните ученици трябва да представят всички необходими документи, които се изискват от МОМН за прием на ученици в държавните и общински училища:

  1. Заявление до директора
  2. Документ от МОН на РБ за приравняване и признаване на завършен клас.

Класиралите се ученици получават правото да се обучават в Американски Колеж Аркус ®, без да се явяват на приемния изпит на колежа. Те трябва да имат оценка от първия учебен срок не по-ниска от мн. добър /5.00/ по български език и литература, математика и чужд език.