Обща информация

Американски Колеж Аркус ® е лицензирано учебно заведение с гимназиален вид на обучение за VІІІ-ХІІ клас.
Учебната програмата на училището е одобрена от МОН на Република България и се базира на строги академични стандарти, съчетани с високи очаквания за поведението на учениците, регламентирани в Правилника за вътрешния ред. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.
Основните цели на учебната програма са:

 • Учебното съдържание по културно-образователните области и учебните предмети да бъде в съответствие с държавните образователни изисквания
 • Съчетаване на национални, европейски и трансевропейски стандарти в учебния процес, способстващи социалната интеграция на нашите възпитаници
 • Учебната програма да отразява, следва и постига целите, заложени в петгодишния учебен план
 • Да формира многостранно развити личности с висока езикова култура и универсални комуникативни умения, като развива приоритетно индивидуалните интереси и способности на всеки ученик
 • Да насърчава развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е самостоятелна и свободна личност, способна да взема решения, да поема отговорност за себе си и за другите.
 • Да подпомогне учениците за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в условията на културно многообразие и глобализация, като развива уменията и способностите им да мислят и действат съзидателно, конструктивно, независимо и отговорно.
 • Да формира обществено отговорни личности с чувство за самоуважение и толерантност към всички живи същества и към природата.
 • Да развива у учениците желанието за прилагане на различни техники и стилове на учене, включително използването на компютърни технологии и Интернет, като по този начин мотивира необходимостта от образование през целия живот.
 • Да реализира идеята за двуезично образование, като гарантира ниво на владеене на английския език близко до степента на владеене на майчиния език и по този начин да способства за пълноценното усвояване на учебното съдържание по предметите, изучавани на английски език.
 • Да формира художествена и естетическа култура у учениците и стимулиране на творческите им способности чрез обучението по изобразително изкуство и музика.
 • Да даде възможност на учениците да продължат обучението си във висшите учебни заведения по целия свят.

 

Американски Колеж Аркус ® предлага петгодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава ученици от VІІІ до ХІІ клас. След първата година, която е подготвителна, учениците се разделят по желание в два профила - "Чуждоезиков" и "Природоматематически - информационни технологии".
Обучението през подготвителната година се провежда и за двата профила по една и съща програма. Основната цел на учебния процес през тази първа година в Американски Колеж Аркус ® е да се овладее английският език до степен, която ще позволи на учениците безпрепятствено да усвояват учебното съдържание по всички предмети на английски език, който е основният инструмент за преподаване от ІХ до ХІІ клас. По време на подготвителната година учениците изучават 18 (осемнадесет) часа седмично английски език. Учебната програма за VІІІ клас включва изучаването и на български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, немски език и информатика. В часовете по английски език наред с предвиденото учебно съдържание за подготвителен клас учениците постепенно усвояват специфичния терминологичен апарат, позволяващ естествения преход към обучение на английски език от ІХ клас.
От ІХ до ХІІ клас всички предмети се преподават на английски език.
Учениците получават свидетелство за завършено основно образование след ІХ клас и диплома за средно образование след успешното приключване на ХІІ клас.