Обща информация

Американски Колеж Аркус ® е лицензирано учебно заведение с гимназиален вид на обучение за VІІІ-ХІІ клас.
Учебната програмата на училището е одобрена от МОН на Република България и се базира на строги академични стандарти, съчетани с високи очаквания за поведението на учениците, регламентирани в Правилника за вътрешния ред. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.
Основните цели на учебната програма са:

 • Учебното съдържание по културно-образователните области и учебните предмети да бъде в съответствие с държавните образователни изисквания
 • Съчетаване на национални, европейски и трансевропейски стандарти в учебния процес, способстващи социалната интеграция на нашите възпитаници
 • Учебната програма да отразява, следва и постига целите, заложени в петгодишния учебен план
 • Да формира многостранно развити личности с висока езикова култура и универсални комуникативни умения, като развива приоритетно индивидуалните интереси и способности на всеки ученик
 • Да насърчава развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е самостоятелна и свободна личност, способна да взема решения, да поема отговорност за себе си и за другите.
 • Да подпомогне учениците за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в условията на културно многообразие и глобализация, като развива уменията и способностите им да мислят и действат съзидателно, конструктивно, независимо и отговорно.
 • Да формира обществено отговорни личности с чувство за самоуважение и толерантност към всички живи същества и към природата.
 • Да развива у учениците желанието за прилагане на различни техники и стилове на учене, включително използването на компютърни технологии и Интернет, като по този начин мотивира необходимостта от образование през целия живот.
 • Да реализира идеята за двуезично образование, като гарантира ниво на владеене на английския език близко до степента на владеене на майчиния език и по този начин да способства за пълноценното усвояване на учебното съдържание по предметите, изучавани на английски език.
 • Да формира художествена и естетическа култура у учениците и стимулиране на творческите им способности чрез обучението по изобразително изкуство и музика.
 • Да даде възможност на учениците да продължат обучението си във висшите учебни заведения по целия свят.

 

Американски Колеж Аркус ® предлага петгодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава ученици от VІІІ до ХІІ клас. Учениците се разделят по желание в три профила - "Чужди езици", "Софтуерни и хардуерни науки" и "Природни науки". Училището предлага и професионално обучение по специалността "Машинен техник".
Обучението през подготвителната година по всички профили включва интензивно изучаване на английски език, а по профилите "Софтуерни и хардуерни науки" и "Природни науки" се провежда  по една и съща учебна програма. Основната цел на учебния процес през тази първа година в Американски Колеж Аркус ® е да се овладее английският език до степен, която ще позволи на учениците безпрепятствено да усвояват учебното съдържание по всички предмети на английски език, който е основният инструмент за преподаване от ІХ до ХІІ клас. По време на подготвителната година учениците изучават 18 (осемнадесет) часа седмично английски език. Учебната програма за VІІІ клас включва изучаването и на български език и литература, математика, философия, музика, изобразително изкуство, немски език и информатика. В часовете по английски език наред с предвиденото учебно съдържание за подготвителен клас учениците постепенно усвояват специфичния терминологичен апарат, позволяващ естествения преход към обучение на английски език от ІХ клас.
От ІХ до ХІІ клас всички предмети с изключение на БЕЛ се преподават на английски език.
Учениците получават свидетелство за завършен първи гимназиален етап след завършен Х клас и диплома за средно образование след успешното приключване на ХІІ клас.