Триезичен пътеводител за младежи

Европейска програма “ Коменски”

Училищно партньорство Коменски

Заглавие: “Триезичен пътеводител за младежи” - пътеводител за Виена и Велико Търново на три езика: български, немски и английски език

Институция - координатор  - BgwiKuRg 6 Amerlinggymnasium Wien - Австрия

Институция - партньор -  Американски Колеж Аркус® гр. В. Търново - България

Тип на партньорството:    Езиково ориентирано двустранно партньорство

Продължителност на проекта: 2 години (2007-2009г.)

Тематични области на партньорството: Междукултурен диалог, туризъм, чужди езици

Участвали в проекта: 22 ученици от Американски Колеж Аркус® 

Описание на проекта:

Целите и дейностите на партньорството бяха  насочени към разширяване и обогатяване на общите познания  по отношение на културното наследство на България и Австрия; запознаване със съответната чужда  култура и изграждане на умения за нейното по-добро осмисляне и разбиране; премахване на евентуално съществуващи предразсъдъци; изграждане на толерантно мислене, допускащо приемане на чуждите, непознати  национални особености; насърчаване на междукултурните отношения и глобалното усвояване на знания.

Учениците от двете партниращи си училища обмениха опит, запознаха се с други образователни системи, форми на организация и методи на работа.

Международният проект с наименование: Триезичен пътеводител за младежи (английски, немски, български език), се реализира успешно. Като краен продукт младежите изготвиха пътеводител за Велико Търново и Виена под формата на хартиен и електронен носител на три езика.