Еко

Екологичното мислене и екологичното съзнание се формират още в семейството и се доизграждат в училище. Затова Американски Колеж Аркус® определя ясно като свой важен приоритет, свързан с бъдещето на обществото, нацията и човечеството, изграждането на екологична култура и чувствителност към опазването и съхраняването на природата и нейните ресурси. Тази тема е широко застъпена в нашия учебно-възпитателен процес – в дисциплини като биология, химия, физика, география, информатика, както и в осъществяваните интердисциплинарни връзки. Сайтът на Американски Колеж Аркус® също е проектиран така, че да покаже колко значима е дори и най-малката стъпка в посока на опазването на околната среда. За тази цел всички документи и формуляри се разглеждат и ползват онлайн. Това е начинът вие – нашите клиенти –да спестите време за пътуване и допълнителни ангажименти, а ние – да защитим позицията си на отговорни граждани на света.